برنامه ها مهاجرت برای شهروندان افغانستان

بعد از برنامه تخلیه ماه اگست سال 2021 یک تعداد ازراه ها برای شهروندان افغان با خانواده  شان جهت رفتن به انگلستان گشایش یافت. برنامه اول در ماه اگست سال 2012 و برنامهدوم درماه جنوری سال 2022 صورت گرفت. بعضی ابهامات وجود دارد که کی ها واجد شرایط این برنامه ها موجود میباشند و کی ها واجد شرایط نمیباشند.

 برنامه اگست سال 2021 سه مسیر دیگر را ایجاد نمود و راه چهارمی در ماه جنوری سال 2022 ایجاد گردید در صورتیکه واجد شرایط این برنامه ها نباشد، بعدآ امکان آن نیست که واجد شرایط گردد. انهایکه در حال حاضر در وضعیت پناهنده گی قرار دارند، اختیاری ترک نموده اند یا هم در وضعیت حفاظت بشری در انگلستان میباشند،میتوانند که ادغام مجدد خانواده گی را تحت قوانین مهاجرت جستجو نمایند

15 دقیقه مشوره دهی رایگان

برنامه اول: کارمندان محلی در افغانستان داخلی در افغانستان

مسیر اول کارمندان محلی در افغانستان داخلی در افغانستان

 یک کارمند داخلی در افغانستان میتواند تحت پالیسی کمک و اسکان مجدد و برنامه اسبق-بخشش (EGS) خارج از افغانستان درخواست بدهد.یک کارمند داخلی در افغانستان که واجد شرایط جهت دخول باشد برایش اجازه نامحدود صادر میگردد.

در صورتیکه یک کارمند داخلی در افغانستان میخواهد اعضای اضافی خانوده خویش را که در قوانین مهاجرت گنجانیده نشده باشد در برنامه اسکان مجدد شامل نماید باید به رهنمود اضافی وابسته گان پالیسی کمک و اسکان مجدد رجوع نماید.

شهروندان افغان که( طوریکه در بند 276BB1 تعریف گردیده) قبلآ در انگستان با اجازه محدود میباشند میتوانند به اجازه نامحدود درخواست نمایند.

کارمندان افغان که واجد شرایط برنامه اسکان مجدد میباشند میتواند که همسر و فرزندان خویش را بگونه رایگان با خود با انگلستان بیاورند. قسمیکه کارمندان داخلی در افغانستان با اجازه محدود وارد انگلستان گردیده اند، اطفال انها میتوانند همراه با همسر شان جهت شهروندی درخواست بدهند. درخواستی های شهروندی در این برنامه نیز بطور رایگان میباشد. درخواست هایکه شامل اطفال میباشد باید به اسرع وقت طی مراحل گردد.

برنامه دوم: پالیسی کمک و اسکان مجدد برای افغان ها (ARAP)

برنامه دوم: پالیسی کمک و اسکان مجدد برای افغان ها (ARAP)

این برنامه دارای سه کانال جهت اسکان مجدد در کشورانگلستان میباشد و شما نیاز دارید که شامل یکی از گروپ ها جهت واجد شرایط بودن دخول به کشورانگلستان باشید.

کانال اول اسکان مجدد سریع را با اولویت بندی انهایکه زنده گی شان در معرض تهدیدات جدی نظر به کار شان با دولت انگستان میباشد، تقدیم مینمایند. این کانال برای کارمندان فعلی و سابق که مستقیمآ با دولت انگلستان از سال 2001 بدین سو کار نموده اند باز میباشد بدون در نظر داشتن موقف، وظیفه، مدت خدمت با دلیل ترک نمودن وظیفه. پروسه ارزیابی توسط گزارش دهی استراتیژیکی،  عملیاتی و استخباراتی خبر داده میشود.

کانال دوم  برای گروپ انتخاب شده کارمندان فعلی و اسبق در بست تعیین شده مانند کارمندان حمایوی سفارت، کارمندان سیاسی یا کارمندان مبارزه با تروریزم، مشاروین فرهنگی و ترجمانان که به تهدیدات مرتبط به وظایف شان مواجه هستند، میباشد.  اسکان مجدد به صورت خودکار تهیه مینماید.

کانال سوم برای یک گروپ قضایای خاص که در بست بلند حساس کار نموده و توسط مقامات عالی رتبه منظور گردیده است اسکان مجدد تهیه مینماید.

تحت برنامه دوم پالیسی کمک و اسکان مجدد برای افغانها (ARAP)

شما نیاز دارید ثابت نماید که آیا کارمند داخلی که در افغانستان استخدام شده اید در نتیجه کار و وظیفه تان با دولت انگلستان با تهدید و هراس مواجه هستید.

شرایط به کارمندان اسبق و همچنان کارمندانکه تا هنوز مصروف کار هستند اجازه میدهند که درخواست نمایند، ولی شرایط این است که باید مستقیمآ با دولت انگلستان از سال 2001 بدین سو کار کرده باشند.

پالیسی کمک و اسکان مجدد برای افغانها (ARAP) توسط یک تیم متخصص که در کابل بنام واحد ارزیابی خطر و تهدید افغانها(ATREU)  یاد میشود، مدیریت میگردد. آنعده کارمندان محلی که تاهنوز در افغانستان میباشد و در مورد امنییت شان نگران میباشد میتواند که با تیم (ATREU) در کابل به شماره (        ) یا ایمیل(       ) تماس بگیرند.

آنعده کارمندان محلی که در کشور سومی سفر نموده اند هنوز هم میتوانند که از خارج افغانستان درخواست نمایند، ولی کشور انگلستان به کسانی اولویت میدهد که داخل افغانستان میباشد. به هر حال در صورتیکه که شخصی نشان بدهد که در معرض خطر اخراج اجباری  قرار دارد میتواند موضوع را به ایمیل آدرس ذیل شریک نماید.

چهار کتگوری متقاضیان ذیل واجد شرایط میباشد:

کتگوری اول خطر بلند: تهدید بلند نیاز به اسکان مجدد عاجل دارند- دو هفته

کتگوری دوم: کسانیکه که بصورت خودکار واجد شرایط اسکان مجدد میباشند: نیاز به اسکان مجدد عادی دارند- چهار هفته

کتگوری سوم کسانیکه واجد شرایط اسکان مجدد نمیباشند: سایر کمک ها برای شان تقدیم میگردد- چهار هفته

کتگوری چهارم قضایای خاص: به اساس قضیه وار

در مطابقت با این رهنمود، کسانیکه شرایط دخول را منحیث کارمند محلی برآورده میسازند برایشان اجازه نامحدود وارد شدن به انگلستان تفویض میگردد.

برنامه سوم ، برنامه (EGS)

برنامه سوم ، برنامه (EGS)

این برنامه برای کسانی میباشد که مستقیمآ با دولت انگلستان از اول می سال 2006 کار نموده اند و مدت خدمت شان بیشتر از 12 ماه میباشد و هنگامیکه انها استعفا داده باشند یا هم از کار اخراج شده باشند. این برنامه تعداد بسته ها کمکی را در داخل کشور و آنهایکه شرایط را برآورده میسازند، اسکان مجدد در انگلستان با همسر و فرزندانش فراهم میسازد. این برنامه الی ماه نوامبر سال 2022 دوام مینمایند و بعد از این تاریخ کارمندان باید از برنامه پالیسی کمک و اسکان مجدد برای افغانها (ARAP) استفاده نمایند، ولی معین نیست سیستم برنامه (EGS) چگونه کار مینماید ولی به اشخاص هشدار میدهد اشخاصیکه درخواست مینمایند باید با دولت انگلستان کار کرده باشند

پیشکش هایکه تحت برنامه (EGS) قابل دسترس میباشد، عبارت اند از:

1. بسته مالی= کارمندان محلی واجد شرایط یک مبلغ معادل با معاش ناخالص خویش را بدون سایر امتیازات دریافت مینمایند. در ماه اول کارمند محلی یک مبلغ معادل به معاش سه ماهه را دریافت مینماید و به مدت 15 ماه بعدی پرداخت ها ادامه میابد، هر مبلغ معادل معاش ناخالص ماهانه میباشد.

2. یک بسته آموزش با حمایت مالی- کارمند محلی آموزش و تعلیمات را که توسط دولت انگلستان تمویل میگردد برای مدت 5 سال تقویمی دریافت مینمایند و برعلاوه یک مبلغ معین معادل با معاش ناخالص ماهانه خویش را (بدون سایر امتیازات) سر از تاریخ پیشکش دریافت مینماید. کارمند محلی میتوانند آموزش های تخنیکی، مسلکی و اکادمیک را به اختیار خویش انتخاب نمایند، تمامآ معتبر میباشد. تمام آموزش ها باید در افغانستان تدویر گردد. کارمندان محلی میتوانند که آموزش را به اعضای نزدیک خانوده خویش نیز منحیث هدیه پیشکش نماید.

3. امکانات برای بعضی کارمندان محلی که در انگلستان اسکان مجدد میخواهند. معیار واجد شرایط برای اسکان مجدد تحت برنامه عبارت اند از که کارمندان محلی باید داشته باشند:

مستقیمآ توسط دولت انگلستان هنگام اخراج یا استعغا در در وظیفه استخدام شده باشند که بصورت منظم انها را خارج از سیم در خط نخست هلمند برده باشد.

بتاریخ 1 می سال 2006 سال یا بعد از آن استغفا نموده باشد یا هم از کار اخراج شده باشد.

مستقیمآ توسط دولت انگلستان در خط نخست حداقل برای مدت 12 ماه متواتر استخدام گردیده باشد، کارمندان محلی که شدیدآ زخم برداشته اند برای اسکان مجدد واجد شرایط میباشد، قسمیکه آنها واجد میباشند و وظیفه خویش را داشته و بدلیل جراحت متداوم از کار اخراج نگردیده باشند.

کارمندان محلی واجد شرایط فقط میتوانند که یک پیشکش تحت این برنامه را قبول نمایند.

 

 

برنامه چهارم، برنامه اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS)

این برنامه در ششم ماه جنوری سال 2022 باز گردیده است و پیش بینی میگردد که 20000 افراد طی چند سال آینده اسکان مجدد دریافت مینمایند. این بدین معنی نیست که همه واجد شرایط میباشند طوریکه دولت انگلستان دارای معیارات و فرایند دشوار میباشد.

کی واجد شرایط است؟

برنامه چنین اولویت میدهد:

الف: کسانیکه تلاشهای دولت انگلستان را در افغانستان یاری رسانیده اند و برای ازرش های مانند دموکراسی، حقوق زنان ،آزادی بیان و تطبیق قانون (بطور مثال قضات، فعالین حقوق زنان، اساتید، ژورنالیستان) مبازره و ایستاده گی نموده اند. این بدین معنی است که این برنامه محدود به کسانی است که سهم فعال در جامعه افغانستان داشته اند.

ب: اشخاص آسیب پذیر، مشمول زنان و دختران در معرض خطر، اعضای گروه های اقلیت در معرض خطر که شامل اقلیت های قومی و مذهبی و همجنسگرایان میگردد. اولویت به کسانی داده میشود که بخاطر شخصیت خویش در معرض خطر قرار دارند.

شخصیکه از طریق برنامه (ACRS) اسکان مجدد دریافت مینماید اجازه دخول نامحدود را به انگلستان دریافت مینماید و بعد از پنج سال میتواند که در مطابقت با قوانین نافذه آن کشور درخواست شهروندی بدهند.

چگونه درخواست بدهید

برای برنامه (ACRS) کدام فرایند مشخص درخواست وجود ندارد  روش که دولت انگلستان درخواست ها را جهت مشخص نمودن اینکه کی واجد شرایط اجازه دخول در انگلستان میباشد بازبینی مینماید قرار ذیل است.

1. اشخاص آسیپ پذیر و در معرض خطر که در انگلستان تحت برنامه تخلیه رسیده اند در گام نخست تحت برنامه (ACRS) جایگزین میشوند. اشخاص واجد شرایط که  توسط دولت انگلستان تایید گردیده اند که  با انها قبلآ زنگ شده است یا هم برای برنامه تخلیه شناسایی گردیده اند ولی قادر به راهیابی به پرواز نگردیده بودند، همچنان تحت این برنامه جا دارند در صورتیکه آنها بعدآ به انگلستان بیایند.  برای فامیلی های نخست افغانی تحت این برنامه اجازه نامحدود و اقامه تفویض میگردد.

2. از بهار سال 2022 کمیساری عالی ملل در امور پناهنده گی(UNHCR) به پناهنده گان در صورت نیاز به جایگزینی کسانیکه از افغانستان فرار نموده اند، رسیده گی مینماید.

3. گزینه  سوم به کسانی اسکان مجدد فراهم مینماید که دولت انگلستان و جامعه بین المللی را در افغانستان کمک نموده اند همچنان کسانی را که مشخصآ اسیپ پذیر میباشند. مانند دختران و زنان و گروه های اقلیت. در سال اول این گزینه دولت برای کسانیکه در معرض خطر شدید قرار دارند تحت برنامه ACRS)) محل بود وباش فراهم مینماید. بعد از سال اول دولت با شرکای بین المللی و نهاد های غیر دولتی کار مینماید که از افغان بیشتر در معرض خطر را پذیرائی نمایند.

موقف دولت انگلستان چنین میباشد ” که توجه و تمرکز برنامه ACRS)) در مورد کسانی است که در افغانستان یا منطقه باقیمانده اند، اولآ شهروندان افغان  و شهروندان سایر کشور ها، مانند خانواده های دارای چندین تابعیت نیز واجد شرایط میباشد. همسر، شریک زنده گی و اطفال وابسته زیر سن 18 واجد شرایط این برنامه میباشند. سایر اعضای خانوداه تحت شرایط استثنائی جایگزین میگردند.

 

برنامه اسکان مجدد

هر کارمند محلی که معیارات واجد شرایط بودن را جهت اسکان مجدد تکمیل نمایند یک بسته اسکان مجدد برای خود و اعضای خانواده (یک شریک زنده گی و اطفال) دریافت مینماید.

برای انها اجازه نا محدود دخول به انگلستان تفویض میگردد. همسر دومی توسط قوانین مهاجرت دولت انگلستان شناسائی نمیگردد، ولی اطفال تحت مسولیت پدری میآیند ولی با آنهم باید توسط محکمه ذیصلاح ازمایش گردند.

در صورتیکه که شما کارمند محلی میباشد و در افغانستان مستقر هستید سفارت انگلستان مقیم کابل برای کارمندان محلی فورم درخواست ویزه را فراهم مینماید و بایومتریک انها گرفته میشود. سفارت انگلستان مقیم کابل همچنان معاینات صحی و در صورت لزوم دید تایید ازدواج را فراهم مینماید.

انعده کارمندان محلی که خارج از افغانستان میباشند، یا کارمندان که در انگلستان میباشند، در خواست های شان به صورت قضیه وار نظر به موقیعت شان پیش برده میشود. میتوانید  معلومات مزید را به شمول فارم انلاین از وبسایت (GOV.UK ARAP) دریافت نمائید. کارمندان که خارج از افغانستان درخواست میایند آگاه باشند که برای انعده کارمندان که داخل افغانستان میباشند ارجحیت داده میشود. مگر اینکه خطر اخراج اجباری وجود داشته باشد در چنین حالت کارمند محلی میتواند با استفاده از معلومات فوق وزارت دفاع را مطلع بسازد.

قوانین مهاجرت

در صورتیکه یک شهروند افغان و فامیل وی واجد شرایط باشد نیاز دارند که قوانین مهاجرت را برای انهایکه در برنامه (ARAP) درخواست میدهند، تکمیل نمایند. بخش هفتم قوانین مهاجرت  چهار چوب قانونی برای انانکه برای اسکان مجدد تحت برنامه ا(EGS) یا آنانکه تحت برنامه (ARAP) نیازمند  اسکان مجدد ارزیابی گردیده اند، تصریح مینماید. قوانین مهاجرت اجازه دخول همسران و اطفال را (به شمول اطفال فرزندی) میدهد، ولی قوانین باید جهت واجد شرایط بودن را برآورده سازد.

 

تعریف یک ” شهروندان افغان مرتبط” در ذیل بیان گردیده است.

بند 276BB1. یک شهروند افغان مرتبط عبارت از:

(i)              شهروند افغانستان باشد، و

(ii)           18 ساله یا بالاتر از آن باشد

(iii)        در این بند تصریح گردیده باشد

الف پالیسی کمک و اسکان مجدد افغانها ( به بند   276BB2 الی 276BB5 رجوع نمائید) یا

ب: کارمندان محلی افغانستان برنامه اسبق-بخشش ( به بند 276BB6 رجوع نمائید)

بند 276BB2. شخص دربند 276BB1 تحت پالیسی کمک و اسکان مجدد افغانها قرار میگیرد در صورتیکه شخص:

(i)              درخواستی خویش را  در ماه اپریل سال 2021 یا بعدتر از آن تسلیم نموده باشد

(ii)           حداقل در یکی از بند های ذیل باشد

الف: بند 276BB3 (خطر بلند تهدید زنده گی)

ب: بند 276BB4 (کارمندان اسبق واجد شرایط برای اسکان مجدد)

ج: بند 276BB5 (قضایای خاص)

بند 276BB3: شخصی در این بند قرار میگیرد درصورتیکه:

(i)              شخص در هر زمانی الی  1 اکتبر سال 2001 یا بعدتر مستقیمآ توسط دولت انگلستان استخدام گردیده باشد : و

(ii)           بخاطر وظیفه خطر بلند تهدید زنده گی مواجه وی باشد.

بند 276BB4 شخصی در این بند قرار میگیرد درصورتیکه:

(i)              در هر زمانی الی 1 اکتبر سال 2001، یا بعدتر

(ii)           شخص مستقیمآ توسط دولت انگلستان استخدام گردیده باشد یا

ب: به نفع اعضای قوای مسلح انگلستان در افغانستان تحت قرارداد به یکی از ارگان های دولت انگلستان خدمات ترجمانی فراهم نموده باشد. (خواه منحیث، به نماینده گی از، شریک قرارداد): و

(iii)        ماهیت وظیفه که شخص در آن کار مینمود چنین باشد که عملیات یا برنامه دولت انگلستان در صورت عدم اجرای آن وظیفه یا وظایف موثریت یا اهمیت چندان نمیداشت: و

(iv)        ماهیت وظیفه که شخص توسط مردم حین اجرای آن وظیفه شناسائی و افشا گردیده ست.

(v)           در نتیجه شناسائی مردم امنیت شخص در معرض خطر قرار گرفته است.

بند 276BB5:  شخص در این بند قرار میگیرد که شرایط اول و دوم و یک شرط یا هردو شرایط 3 و 4 را تکمیل نموده باشد. اهداف این بند عبارت است از:

(i)              شرط اول این است که در هر زمانی الی 1 اکتبر سال 2001، یا بعدتر از آن شخص:

الف: شخص مستقیمآ توسط دولت انگلستان استخدام گردیده باشد یا

ب:  تحت شرایط قرارداد برای یک ارگان دولت انگلستان اجناس و خدمات فراهم نموده باشد.( خواه مستقیمآ، به نماینده گی از، شریک قرارداد) یا

ج: در افغانستان همرای با یک ارگان دولت انگلستان کار نموده باشد،در شراکت با یا ان ارگان را کمک و حمایت نموده باشد.

(ii). شرط دوم آیا آن شخص در مشابهت با ان وظیفه یا کاری یا هم خدمات فراهم نموده است که سهم بازر و مثبت را جهت دست آوردها داشته باشدو

الف اهداف نظامی دولت انگلستان مرتبط با افغانستان: یا

ب  اهداف امنییت ملی دولت انگلستان مرتبط با افغانستان( و برای این اهداف، اهداف امنییت ملی دولت انگلستان شامل مبارزه علیه تروریزم، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با اختلاص میگردد)

(ii)  شرط سوم برای انعده از کارمندان میباشد، که کار یا خدمات فراهم نموده اند شخص عبارت:

الف که در معرض خطر حملات هدفمند بود  یا میباشد

ب در معرض خطر بلند مرگ یا زخمی شدن شدید بود یا میباشد

(iii)        شرط چهارم برای انعده اشخاص میباشد که دارای معلومات محرم و حساس میباشد که افشا آن تهدید مشخص به دولت انگلستان یا منافع آن خلق مینماید.

بند 276BB6. شخص در بند 276BB1 تحت برنامه (EGS) کارمندان محلی افغانستان  قرار میگیرد در صورتیکه

(i)              شخص مستقیمآ توسط یکی از ارگان های دولت انگلستان درافغانستان  استخدام گردیده باشد: و

(ii)           شخص در تاریخ 1 می سال 2006 یا بعد تر از آن از وظیفه اخراج یا استعفا داده باشد.

(iii)        شخص حد اقل برای مدت12 ماه خدمت نموده باشد قبل از اینکه اخراج گردیده باشد یا استعفا داده باشد و در وظایف خط نخست در موقف نمایان خدمت نموده باشد. و

(iv)        شخص درخواستی را جهت بررسی قبل از 30 نوامبر سال 2022 تسلیم نموده باشد:و

(v)           یک ارگان دولت انگلستان مشخص سازد که شخص واجد شرایط اسکان مجدد تحت بسته برنامه (EGS) از وظیفه اخراج  یا استعفا داده باشد، به شمول تائیدی که انها در خط نخست در موقف نمایان خدمت نموده، میباشد.

بند 276BG1 . شهروند مرتبط افغان که متفاضی اصلی میباشد مکلف است که معلومات تمام وابسته گان خویش را که در جستجوی اسکان مجدد میباشند حین درخواستی درج نماید. به شمول انعده از وابسته گان که  میخواهند بعد از شهروند مرتبط افغان در انگلستان اسکان مجدد دریافت نمایند.

بند 276BI1.  اگر شهروند مرتبط افغان بیشتر از یک همسر داشته باشد (طوریکه در بند 276BK1 تصریح گردیده)، تنها یک همسر وی  میتواند که با وی در انگلستان بماند.

تعریف همسر یک شهروند مرتبط افغان

بند276BK1 . جهت اهداف قوانین بند276BA1-276BS5   یک همسر شهروند مرتبط افغان به شمول اینکه ایا شهروند افغان مرتبط عدم مسولیت، اجازه دخول، یا ماندن یا اجازه نامحدود دخول یا ماندن را دریافت نموده است. عبارت از شخص مییباشد که:

(i)              آیا همسر شهروند مرتبط افغان میباشد یا

(ii)           آیا  همسر مدنی شهروند مرتبط افغان میباشد یا

(iii)        آیا به شهروند مرتبط افغان یکجا زنده گی مینماید یا  رابطه وابسته به ازدواج وجود دارد یا  رابطه همسری مدنی دوسال قبل از تاریخ درخواست میباشد.

 

تعریف “طفل خورد وابسته) یک شهروند مرتبط افغان یا همسرآنها

بند 276BP1. برای اهداف بند های 276BA1-276BS5  طفل خورد وابسته یک شهروند مرتبط افغان یاهمسر انها عبارت از شخصی میباشد که:

(i)              آیا طفل شهروند مرتبط افغان میباشد یا همسر انها که مرتبط به بند 276BQ1 و کسیکه

(ii)           آیا زیر سن 18 حین درخواستی میباشد

(iii)        آیا ازدواج نکرده است یا در رابطه مدنی قرار ندارد

(iv)  آیا دارای زنده گی مستقل نمیباشد

(v)        آیا خانواده جداگانه تشکیل نداده است

برای معلومات بیشتر لطفا با وکیل بہ اسم شکیبا رحیمی زادہ بہ تماس شوید

0208 095 1214     E-Mail  sr@rgsolicitors.com